Vill du veta mer?

ADRESS
Verkstadsgatan 4
856 33 Sundsvall

EPOST
Info@ed-teknik.se

RING OSS
060-17 16 00

Våra tjänsteområden

Ventilation

Luftväxling innebär att byta ut den luft du andas inomhus mot luft från utsidan. Enkelt men ibland inte självklart i alla byggnader.

Vi på Energi & Driftteknik arbetar med bostadsrättsföreningar, privata och offentliga fastighetsägare och privatpersoner med målsättningen att i varje projekt göra inomhusklimatet bättre och samtidigt energioptimera fastigheten efter förutsättningarna.  

 • Renovering och installation av alla typer av ventilationsaggregat
 • Ventilationsentreprenader, nya och befintliga system
 • Förbättringsåtgärder av äldre fastigheter med självdragsventilation
 • Täthetsprovning av byggnader
 • Byggtermografi
 • OVK- Besiktning
 • Injustering ventilation
 • Radon, besiktning och åtgärder

Vi omger oss av bostäder med äldre installationer som fungerat väl men behöver ses över och då vet vi att vår erfarenhet av det gamla med ny teknik är av stor betydelse för ett bekymmersfritt fastighetsägande!

Vill du veta mer? Kontakta oss idag!

OVK - Obligatorisk ventilationskontroll

Det är en självklarhet att du som vistas eller bor i en byggnad ska andas ren och fräsch luft. Därför ska ventilationen kontrolleras med jämna mellanrum. Kravet att det kontrolleras är till din fördel och det ger ett tydligt kvitto på vad som fungerar bra, men framför allt vad som behöver åtgärdas för att inomhusklimatet ska vara det bästa för din hälsa.

Det är fastighetsägaren eller bostadsrättsföreningen som bär ansvaret för att kontrollen utförs inom de tidsintervall som gäller för respektive hustyp och ventilationssystem. Vid en kontroll köper du inte bara ett OVK-protokoll som ska skickas in till kommunen, utan även kompetens som hjälper dig med råd kring vad som kan förbättras.

Vi har lång erfarenhet av besiktningar och kontroller och vi hjälper gärna till med nästa OVK-besiktning.

Projektering av ventilation

Ventilation behövs för att byta ut luft med fukt, föroreningar och hälsoskadliga ämnen mot frisk luft från utsidan, och därmed minska förutsättningarna för mögel och negativa hälsoeffekter. Indikatorer på dålig ventilation kan vara oönskad lukt, kondens på fönster eller byggnadsrelaterade hälsobesvär som till exempel luftvägsbesvär.

De tre vanligaste ventilationstyperna är självdrag, mekaniskt frånluftsystem och mekaniskt till- och frånluftssystem (hit kan även kopplas energisparsystem som värmeväxlare, så kallat FTX-system).

Vi förstår helheten kring ventilation och hjälper gärna till att projektera om din befintliga ventilation som fungerar dåligt. Även vid nybyggnation kan vi bidra med projektering och ritningsunderlag.

Vid projektering lägger vi stor vikt vid beställarens behov, från en enklare skiss med dimensionerade luftflöden och val av lämplig fläkt, till fullskalig projektering med ritningsunderlag till bygghandling.

Injustering av ventilationssystem

Dåligt inomhusklimat, problem med fukt och missljud från ventilationssystemet är tydliga tecken på ett ojusterat system. Det kan även medföra problem med radonhalter som i ökade mängder är hälsofarligt. Idag ställs högre krav på energiförbättrande åtgärder och med ett injusterat ventilationssystem kommer du också märka skillnaden på energiförbrukning och inomhusklimatet.

Vi kan injustering och har under åren har vi injusterat många ventilationssystem!

Täthetsprövning av bostad

Vid nybyggnationer blir det allt vanligare att genomföra täthetsprövning av byggnadens klimatskärm, dvs det som utgör byggnadens gräns mot omgivningen som till exempel ytterväggar och tak. Nybyggda bostäder utrustas med ett så kallat FTX ventilationssystem för att skapa ett behagligt inomhusklimat, men också för att säkerställa att energin i huset återanvänds genom att ta tillvara energin som går ut genom frånluften. Ett täthetsprov är en relativt enkel metod som innebär att husets sätts under tryck för att sedan med hjälp av värmekamera se var eventuellt läckage finns. En täthetsprövning bidrar inte bara till besparingar av energi utan kan också upptäcka riskområden för fukt i bostaden.

Om du har planer på att bygga nytt eller funderingar kring hur ditt befintliga hus mår är du välkommen att kontakta oss.

Byggtermografi

Byggtermografi är ett verktyg för att identifiera fel i en byggnad, och kan användas till att tex förhindra fukt, mögel och röta till följd av otätheter men också för att spara energi och energikostnader. Byggtermograferna kan användas vid alla typer av nybyggen, och vid om- och tillbyggnationer.

Köldbryggor är ofta en stor förlustpost och brukar stå för ungefär en femtedel av den totala värmeförlusten från byggnadens gräns mot den yttre omgivningen, som fönster och ytterväggar. Av detta utgör köldbryggor runt fönster upp till hälften av värmeförlusterna.

Vanliga symptom  

 • höga energiräkningar
 • huset har svårt att hålla en jämn temperatur
 • huset känns dragigt
 • ni upplever kallras
 • ni upplever dålig luftkvalitet, känner grannens matos eller lukter utifrån
 • kondensbildning på fasader och fönster
 • uppkomst av fukt eller mögel
 • rör som fryser
 • missfärgningar av ytskikt (tapet, målad vägg eller dylikt)

Radonåtgärder  

Radon är en gas som bildas när det radioaktiva grundämnet radium sönderfaller. Radon som man andas in är cancerframkallande. Gasen varken syns eller luktar, man måste mäta för att få veta om det finns radon i huset. Det kan då komma från marken, från byggnadsmaterialet eller från vattnet som används i hushållet.

Energi & Driftteknik arbetar tillsammans med Radon Konsult Norrland och utför åtgärder utifrån deras expertis. Om radonproblematiken kommer från marken kan situationen förbättras genom att montera en radonsug. När det är byggmaterialet som bidrar till förhöjda värden är det viktigt att hitta rätt balans på ventilationsflödet i huset som kontrollerat blandas ut med luftflöden på rätt ställe.

Om du idag redan vet varifrån radongasen kommer ifrån ska du kontakt oss på Energi & Driftteknik så hjälper vi dig. Är du osäker och i behov av rådgivning eller besiktning rekommenderar vi dig att kontakta Radon Konsult Norrland.